Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

1.УВОД
Настоящата политика за поверителност разяснява начина, по който събираме и обработваме Вашите лични данни чрез сайта www.brak.bg 

Споделяйки с нас данните си, Вие декларирате, че сте лице над 16-годишна възраст.

Гражданско сдружение “Асоциация общество и ценности”, представено като “ние” или “нас” в този документ, е отговорно за събирането и обработката на предоставените лични данни.  

Данни за контакт:

Сдружение „Асоциация общество и ценности“
БУЛСТАТ: 175299044
Адрес: гр. София, п.к. 1510, р-н „Подуяне“, ж.к. „Х. Димитър“, бул. „Владимир Вазов“, бл. 169, ет. 1, ап. 3
Електронна поща: [email protected]

ГС “Асоциация общество и ценности” осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

При промяна на личната Ви информация, моля пишете ни на имейл: 
[email protected]

Важно е информацията, които имаме за Вас, да бъде точна и актуална. 

2.КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ, С КАКВА ЦЕЛ И ПО КАКЪВ НАЧИН Я ОБРАБОТВАМЕ?
Под лични данни се разбира всяка информация, чрез която може да се разпознае реален индивид – тя не съдържа анонимни данни.
Ние можем да обработим следните категории лични данни за Вас:
Данни за комуникация, включващи всяка комуникация, която ни изпращате, както чрез контактен формуляр на сайта ни, така и чрез имейл, текст, съобщение чрез социална мрежа, коментар в социална мрежа или друг вид комуникация, която ни изпращате. Ние обработваме данните с цел комуникация с Вас, за поддържане на архивите ни и за защита в случай на отправено законово искане спрямо нас. Ние имаме законово основание да извършваме това, за да сме способни да отговорим на всеки въпрос, отправен към нас.

Данни за потребителя, включващи данни за това по какъв начин взаимодействате със съдържанието в сайта ни.  Ние обработваме тази информация, за да поддържаме сайта ни, да осигурим подходящо на нуждите Ви съдържание, както и редовна актуализация и запазване на базата данни. Законовото основание за тази обработка е необходимостта от адекватна поддръжка и актуализация на нашия сайт.

• Технически данни, включващи данни за използването на сайта ни, като IP-адрес, логин-детайли, детайли за браузъра, продължителността и повтаряемостта на посещенията, времевата зона и др. данни, свързани с начините за достъп до сайта ни. Източникът на информация е нашият хостинг-доставчик и личната ни система за анализи. Тези данни са ни нужни, за да анализираме по какъв начин взаимодействате със сайта ни, да го защитим от евентуални атаки, да подсигурим подходящо за потребителите ни съдържание и по-добра ефективност на ежегодните ни кампании, свързани с популяризиране на инициативата. Законовото основание за тази обработка е необходимостта от подходящо администриране на сайта и дейността ни, за да подсигурим развитие и да изберем подходящ начин за популяризиране на инициативата.

• Маркетингови данни, включващи предпочитания по отношение на рекламните ни съобщения, както и предпочитания за начина на комуникация. Ние обработваме тези данни, за да проучим ефективността на маркетинговите ни кампании. Законовото основание за тази обработка е необходимостта от проучвания на потребителското търсене на продуктите и услугите ни, развитието им и разработването на стратегиите ни.

Възможно е да използваме горепосочените данни за комуникация, данни за потребителя, технически данни и маркетингови данни, за да осигурим подходящото съдържание на уебсайта и реклами за Вас (вкл. Facebook и други), както и да измерваме ефекта им върху потребителите, които обслужваме. Законовото основание за тази обработка е необходимостта от подходящо администриране на сайта и дейността ни, за да подсигурим развитие и да изберем подходящ канал за комуникация.

Чувствителна информация (Sensitive Data)
Ние не събираме никаква чувствителна информация за Вас. Този вид данни се отнасят до лична информация, включваща раса, етнос, религиозни и политически убеждения, сексуален живот, организационна принадлежност (вкл. членство в търговски организации), здраве, генетични и биометрични данни. Не събираме също никаква информация за криминални престъпления и наказания.

Ние ще използваме личните данни единствено за причината, поради която са били събирани. За по-подробна информация пишете на: [email protected] 

Ако се наложи да използваме тези данни за друга нова цел, ще се свържем с Вас и ще обясним законовата причина за обработката.
Ще използваме споделените лични данни без Ваше знание само, ако това се допуска от закона.

3. КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Ние събираме Вашите данни, когато ни ги изпратите директно – чрез контактна форма на сайта, чрез изпращане на имейли или чрез социалните мрежи. Възможно е също събиране на данните Ви чрез бисквитки и други подобни технологии от използваните технически платформи (Виж т. 11).

4. МАРКЕТИНГОВИ СЪОБЩЕНИЯ
Законовото основание за тази обработка е необходимостта от проучвания на потребителското търсене на предоставените от нас материали, развитието им и разработването на стратегиите ни, с цел разрастване на дейността ни.
Според закона ние можем да изпращаме комуникация и съобщения по електронен път (имейл или електронен бюлетин) ако:

•сте поискали информация за наши материали;

•сте се съгласили да получавате електронни съобщения/бюлетин (във връзка с ежедневните предизвикателства на Седмицата на брака, Училище за успешен брак, инициативата Седмица на брака и или друго).

Във всеки един от случаите Вие може да се отпишете по всяко време.
Вие може да откажете да получавате съобщения по всяко време, като пишете на: [email protected] или следвате връзката за отписване в края на всеки електронен бюлетин.

Ако се откажете от това да получавате информация, действието не се отнася до лични данни, събрани в резултат от други операции.

5. СПОДЕЛЯНЕ С ТРЕТИ ЛИЦА
Ние не споделяме Вашите лични данни с трети лица, с изключение на възникнала небходимост от страна на:
•хостинг-провайдъри, които се грижат за сайта ни;
•професионалисти, като: адвокати, банкери, одитори;
•държавни лица, които изискват споделяне на данните.

6. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ
Страни, намиращи се извън ЕС, не винаги предлагат същото ниво на защита на личните данни и поради тази причина европейският закон забранява трансфери на лични данни извън Европейската икономическа област, освен ако те не отговарят на определени критерии.
Някои от нашите доставчици на услуги (Например Mailchimp и Weebly.com) са базирани извън Европейската икономическа област, така че ние извършваме подобен трансфер, само ако е спазено едно от следните условия:
•Ще извършваме трансфер на личните Ви данни само към онези доставчици, които са одобрени от Европейската комисия; или
•Ако доставчикът се намира в Съединените американски щати, ще се убедим, че неговите политики са съвместими с изискванията на Европейската комисия (Mailchimp и Weebly.com са е напълно съвместими с GDPR);
•Ако нито едно от условията не е изпълнено, ние ще искаме изрично Вашето потвърждение преди да трансферираме данните. Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време.

7. СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Ние сме взели превантивни мерки, които да защитят данните Ви от евентуална загуба, злоупотреба или достъп без авторизация, но нека не забравяме, че нито един метод за предаване по интернет или метод за електронно съхранение не е на 100 процента сигурен. 
Системите ни за съхранение на базата данни имат допълнителни защити и разполагаме с бързи процедури за реакция в случай на внезапно проникване в сайта ни. 

8. ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИТЕ
Ние ще запазваме личните Ви данни единствено за целта, с която са били събрани.
Законът изисква от нас да пазим основна информация за нашите потребители за пет години след като клиентите ни са престанали да контактуват с нас. В някои случаи можем да запазим данни за нашите проучвания и статистически цели без да Ви уведомим за това.

9. ВАШИТЕ ПРАВА
Право на оттегляне
Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от www.brak.bg за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст до [email protected].

Право на достъп
Вие имате право да изискате и получите от нас потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Право на коригиране или попълване
Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до нас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Вие имате правото да поискате от нас изтриване на свързаните с Вас лични данни ние имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне.

Право на възражение – можете да възразите по всяко време на обработването въз основа на законен интерес;

Право на преносимост на данни – може да получите лични данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, обичаен и автоматично четлив формат. Имате право и да изпратите данните на друг администратор на лични данни. 

Правото да не бъдете обект на автоматични решения или допълнителни профили, съответстващи на автоматични решения – имате право да не бъдете обект на решение, основано изключително на автоматична обработка, включително профилиране, което поражда правни последствия за Вас или които Ви засягат по подобен начин в значителна степен; 

Можете да упражнявате горните права поотделно или съвместно чрез просто изпращане на искане до нас на [email protected]

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни:
Ако смятате, че правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: [email protected], [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Все пак, бихме се радвали, ако първо се опитаме да разрешим всеки възникнал проблем лично, като пишете на: [email protected] 

10. ЛИНКОВЕ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА
Този уебсайт може да съдържа линкове към други уебсайтове, плъгини и приложения. Натискането (кликването) върху тези линкове може да създаде възможност други сайтове да събират лични данни за Вас. Ние нямаме контрол върху политиките на тези сайтове и не сме отговорни за приложението им. Когато напуснете сайта ни, насърчаваме Ви да прочетете политиките за сигурност на всеки нов сайт, който посещавате.

11. БИСКВИТКИ
Бисквитките са необходими за коректната работа на уебсайта ни. Вие можете да настроите браузъра си да отхвърли всички бисквитки или да предупреждава, когато са налице такива. Ако изберете тази възможност, имайте предвид, че някои части на сайта могат да станат недостъпни или да не функционират правилно.

12. ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА

Нашата Услуга не се отнася за лица на възраст под 16 години („деца“). Ние не събираме съзнателно лични данни от деца на възраст под 16 години. Ако сте родител или настойник и знаете, че Вашите деца са ни предоставили свои Лични данни, моля свържете се с нас. Ако узнаем, че сме събрали лични данни от деца на възраст под 16 години без потвърждение за съгласието на родителите, предприемаме стъпки за премахване на тези данни от нашите сървъри.

Последна актуализация на: 22.11.2018 г.